Záchytné vane

Ako firma s vlastnou výrobou záchytných vani si predovšetkým uvedomujeme, že naši zákazníci majú veľmi rozdielne technické požiadavky. Pri výbere záchytnej vane sú rozhodujúcimi faktormi rozmer vane, druh a množstvo skladovanej nebezpečnej látky ale aj cena. Sme výroba ktorá sa vie prispôsobiť všetkým technickým požiadavkám pri skladovaní od olejov až po kyseliny. Všetky naše záchytné vane spĺňajú bezpečnostné požiadavky na absolútnu tesnosť, čím je zamedzené nechcenému úniku nebezpečných kvapalín do životného prostredia. Ponúkame oceľové alebo nerezové záchytné vane s oceľovými, nerezovými alebo GRP roštami pod IBC kontajnery, sudy alebo aj malé nádoby.  

Oceľové záchytné vane

Skladovanie horľavých a vodu ohrozujúce kvapalín ako sú napríklad: oleje, laky alebo farby a pod.

Záchytné vane z nerezovej ocele

Skladovanie agresívnych chemikálií ako sú napríklad: kyseliny a lúhy a pod.

Záchytné vane z nerezu s GRP roštami

Skladovanie agresívnych chemikálií ako sú napríklad: kyseliny a lúhy a pod.

Prečo záchytnú vaňu?  

Podľa zákona č. 364/2004 Z. z. Vodný zákon, musí byť manipulácia a skladovanie s nebezpečnými látkami zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových ani podzemných vôd alebo do kanalizácie a nebolo tak ohrozené životné prostredie. 


Ako si vybrať záchytnú vaňu

Podľa druhu nebezpečnej latky: Podľa toho, aký druh nebezpečnej látky má byť na záchytnej vani skladovaný určíme najvhodnejší materiál, z ktorého záchytnú vaňu vyrobíme, avšak materiál musí byť vždy odolný voči skladovanej latke.

Skladovanie horľavých a vodu ohrozujúce kvapalín 

  • Sem patria: oleje, laky alebo farby a pod.
  • Potrebne skladovať na záchytných vaniach oceľových s povrchovou úpravou žiarovým zinkovaním alebo lakovaním epoxidovou farbou alebo kombináciou.
  • Oceľový rošt žiarovo zinkovaní
  • Možnosť dodať s konštrukciou nôh pre paletové vozíky pre jednoduchšiu manipuláciu.

Skladovanie agresívnych chemikálií

  • Sem patria:  kyseliny a lúhy a pod.
  • Nerezové záchytné vane + nerezový rošt alebo GRP rošt
  • Druhy nerezových oceli:  
  1. A4 = 1.4401 : zvýšená odolnosť proti korózii a kyselinám, používa sa najmä v chem. laboratoriach, odoláva morskej vode  
  2. A2 = 1.4301 : najpoužívanejší druh antikoróznej ocele, vhodné pre použitie na vonkajšom prostredí
  • Možnosť dodať s konštrukciou nôh pre paletové vozíky pre jednoduchšiu manipuláciu. 


Podla objemu skladovanej latky: 

Podľa zákona je potrebne pri skladovaní nebezpečných látok dodržať podmienku dostatočného záchytného objemu. To znamená že záchytná vaňa musí byť schopná zachytiť obsah najväčšej skladovanej nádoby avšak minimálne 10% z celkového skladovaného množstva látok.

Ak je skladovanie nezdepčených látok v oblastiach ochrany vôd, musí byť záchytná vaňa schopná zachytiť celé skladované množstvo čiže 100% z celkového objemu