VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE PREDAJ TOVARU A SLUŽIEB

I. Základné ustanovenia

Pôsobnosť všeobecných obchodných podmienok

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sú vydané v súlade s ustanovením § 273 Obchodného zákonníka, v platnom znení, a upravujú zmluvné vzťahy vznikajúce medzi Ing. Daniel Jakubov - ProKovo, so sídlom Čaklov 344, 094 35 Čaklov, IČO 52253155, zapísaného v Živnostenskom registri Okresného úradu Vranov nad Topľou, registrácia č 790-18255, na strane jednej (ďalej len "Predávajúci") a fyzickou osobou, právnickou osobou a ďalšími subjektmi práva, na strane druhej (ďalej len "Kupujúci"), ktorí uzavierajú kúpnu zmluvu alebo Rámcovú kúpnu zmluvu (ďalej len "Zmluva").

VOP Ing. Daniel Jakubov - ProKovo platia pre všetky zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, týkajúce sa predaja Tovaru alebo vznikajúce v súvislosti s poskytovanými službami, od okamihu uzavretia Zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ak nebolo v konkrétnej Zmluve výslovne dohodnuté inak.

VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho (ďalej len "Zmluvné strany"). Uzavretím Zmluvy akceptujú Zmluvné strany, že ich vzájomný záväzkový vzťah sa bude riadiť režimom Obchodného zákonníku a týmito VOP. Všetky Zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Neupravené zmluvné vzťahy sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. - Obchodným zákonníkom a zákonom č. 40/1964 Zb. - Občianskym zákonníkom, oba v platnom znení.

VOP sú nedeliteľnou súčasťou všetkých Zmlúv, ktoré budú medzi Zmluvnými stranami uzavreté.

Všetky odchýlky od VOP musia byť písomne dohodnuté v príslušnej Zmluve. Ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred VOP.

Platnosť Všeobecných obchodných podmienok

VOP platia do doby úplného usporiadania všetkých práv a povinností, ktoré vznikli medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a to v znení platnom v okamihu vzniku zmluvného vzťahu, pokiaľ nedôjde k ich zmene podľa ustanovenia ods. 3 tohto článku.

Zmeny Všeobecných obchodných podmienok

Predávajúci je oprávnený VOP priebežne upravovať. Znenie zmien a doplnkov, resp. úplné znenie novelizovaných VOP Predávajúci zverejní na svojej webovej stránke www.prokovo.sk

Pokiaľ by sa ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP alebo Zmluvy stalo podľa platnej právnej úpravy v akomkoľvek ohľade neplatným alebo neúčinným, nebude tým dotknutá alebo ovplyvnená platnosť, účinnosť alebo právna bezchybnosť ostatných ustanovení. Kupujúci je v dôsledku vyššie uvedeného povinný bez zbytočného odkladu po doručení výzvy Predávajúceho, uzavrieť s Predávajúcim dohodu, obsahom ktorej bude nahradenie takéhoto neplatného alebo neúčinného ustanovenia VOP alebo konkrétneho ustanovenia Zmluvy, takým ustanovením, ktoré čo najviac zodpovedá zmyslu a účelu pôvodného ustanovenia.

II. VYMEDZENIE ZAKLADNYCH POJMOV

Kúpna zmluva

Je kúpna zmluva alebo Rámcová kúpna zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim na predaj Tovaru podľa ustanovení § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník, v platnom znení.

Zmluvné strany uzatvárajú Rámcovú kúpnu zmluvu, prípadne inú Zmluvu, vrátane príloh k Zmluve, pokiaľ Zmluvnými stranami sú na jednej strane Predávajúci a na druhej strane Kupujúci.

Kúpna Zmluva - objednávka Kupujúceho, je návrhom Zmluvy a samotná Zmluva je uzavretá doručením záväzného súhlasu Kupujúcemu s týmto jeho návrhom, resp. záväzným potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho. Od tohto momentu medzi Kupujúcim a Predávajúcim vznikajú vzájomné zmluvné práva a povinnosti.

Momentom uzavretia Zmluvy je Kupujúci viazaný týmito VOP a vyjadruje s nimi súhlas.

Predávajúci

Je osoba, ktorá pri uzavieraní a plnení Zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva Kupujúcemu Tovar alebo poskytuje služby. Pre potreby týchto VOP je Predávajúcim firma Ing. Daniel Jakubov - ProKovo, so sídlom Čaklov 344, 094 35 Čaklov, IČO 52253155, zapísanou v Živnostenskom registri Okresného úradu Vranov nad Topľou, registrácia č 790-18255.

Kupujúci

Kupujúcim je právnická alebo fyzická osoba, s ktorou uzavrel Predávajúci Zmluvu, to platí aj pre prípad internetového predaja.

Od momentu uzatvorenia Kúpnej zmluvy sa Kupujúci riadi VOP v rozsahu ako mu vznikajú práva a povinnosti zo VOP a v rozsahu práv a povinností vyplývajúcich z Obchodného zákonníka a iných súvisiacich právnych predpisov.

Objednávka

Objednávkou sa podľa týchto VOP rozumie jednostranný právny úkon Kupujúceho adresovaný Predávajúcemu, s cieľom získať od Predávajúceho objednané plnenie v Tovare alebo službách.

Tovar a cena Tovaru

Tovarom sa rozumejú Tovar a služby špecifikované v katalógu, na webových stránkach a v cenovej ponuke Predávajúceho.

Cenou Tovaru sa rozumie "zo skladu Predávajúceho", teda cena nezahŕňa náklady na dopravu Tovaru ku Kupujúcemu ani prípadné nutné náklady na balenie Tovaru, ktoré budú účtované osobitne, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak.

Cena uvedená u každého druhu Tovaru v ponuke Predávajúceho, nezahŕňa daň z pridanej hodnoty. Pokiaľ nie je písomne dohodnutá cena iná, predstavuje platnú kúpnu cenu Tovaru pre uzavretie kúpnej Zmluvy v daný deň.

Atypický Tovar, je Tovar, ktorý svojím charakterom nezodpovedá bežnému predmetu predaja Predávajúceho a nemôže byť považovaný za bežný Tovar, ale je v možnostiach Predávajúceho zabezpečiť ho pre Kupujúceho.

Obaly

Obaly znamenajú hnuteľné veci používané pri manipulácii s Tovarom z dôvodu zjednodušenia prepravy a zamedzenia poškodenia dodávaného Tovaru. Podľa týchto VOP sa obalom rozumejú najmä papierové a kartónové obaly, drevené obaly, palety, fólie apod.

III. PREDMET PLNENIA

Predmetom plnenia je dodávka Tovaru a služieb, záväzne dohodnutá medzi Predávajúcim a Kupujúcim v Rámcovej kúpnej zmluve, vrátane všetkých jej príloh, alebo na základe potvrdenej objednávky Kupujúceho (ďalej jen "Zmluva").

IV. KÚPNA ZMLUVA A CENA

Zmluva je uzavretá na základe záväznej objednávky (návrhu Zmluvy) Kupujúceho a jej potvrdenia Predávajúcim. Zaslaním záväznej objednávky - Zmluvy Predávajúcemu vyjadruje Kupujúci s týmito VOP svoj bezvýhradný súhlas.

Predávajúci dodá Tovar Kupujúcemu na základe záväznej objednávky od Kupujúceho. Písomné objednávky sú prijímané elektronickou poštou, bežnou poštou alebo osobne. Predávajúci požaduje, aby objednávka obsahovala nasledujúce údaje:

• Obchodné meno a sídlo Kupujúceho, pokiaľ sa jedná o právnickou osobu,

• meno, priezvisko, bydlisko, pokiaľ je Kupujúcim fyzická osoba,

• IČO a IČ DPH, pokiaľ je Kupujúci registrovaný ako platiteľ dane z pridanej hodnoty,

• identifikácia požadovaného Tovaru (názov a počet kusov),

• miesto dodania,

• spôsob odberu a dopravy,

• celé meno a podpis osoby oprávnenej objednávať Tovar,

• prípadné špecifické požiadavky na Tovar,

• ďalšie údaje, ktoré považuje Kupujúci za dôležité,

• termín dodania

• e-mailovú adresu

Prijatie objednávky potvrdí Predávajúci odoslaním potvrdenej objednávky, podpisom Zmluvy či iným písomným oznámením o jej akceptácii, a to e-mailom alebo poštou na adresu uvedenú na objednávke.

Potvrdené objednávky a Zmluvy sú zo strany Kupujúceho záväzné a nie je možné ich zrušiť. Prípadnú zmenu objednávky musí odsúhlasiť Predávajúci.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.

Cena Tovaru je uvedená v cenovej ponuke Predávajúceho a rozhodnou cenou je cena Tovaru uvedená na daňovom doklade - faktúre. Všetky ceny sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty, dopravného a balného, ktoré budú účtované osobitne. Táto cena platí, pokiaľ nie je písomne dohodnutá iná cena, alebo pokiaľ nie je v priebehu roku cena upravená novým cenníkom. O prípadnej zmene kúpnej ceny pri nepotvrdenej objednávky je o tejto cene Kupujúci Predávajúcim informovaný. Kupujúci má potom právo takto zmenenú kúpnu cenu odsúhlasiť alebo objednávku zrušiť. Ceny uvedené v ponuke sú platné 15 dní, resp. predloženia novej cenovej ponuky Predávajúcim.

Pri objednávke atypického Tovaru je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho zložiť zálohu vo výške až 100% ceny Tovaru, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Cena Tovaru je stanovená v aktuálnej cenovej ponuke alebo na internetovej stránke www.prokovo.sk Predávajúceho. Predávajúci je povinný Kupujúcemu predložiť na požiadanie aktuálnu cenovú ponuku na dopytovaný Tovar . 

V. DODACIA LEHOTA

Dodacie lehoty začínajú plynúť dňom uzavretia Zmluvy s prihliadnutím na stav skladových zásob Predávajúceho. Záväzný termín dodania potvrdzuje Predávajúci v potvrdení objednávky Kupujúceho.

Pokiaľ sa v Zmluve predpokladá dodatočné upresnenie Tovaru (atypický Tovar a pod.) začína plynúť dodacia lehota najskôr dňom, keď Predávajúci potvrdí možnosť dodania takto upresneného Tovaru.

Pokiaľ sa Kupujúci zaviazal k poskytnutiu súčinnosti (napr. k poskytnutiu zálohy), predlžuje sa dodacia lehota o dobu, do ktorej má Kupujúci túto súčinnosť vykonať.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody alebo iné nároky plynúce z omeškania s dodaním Tovaru, ak toto meškanie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, vyskytujúcimi sa u Predávajúceho alebo u jeho subdodávateľa.

Záväzok Predávajúceho dodať Tovar je splnený dňom, ku ktorému na základe predchádzajúceho oznámenia umožní Predávajúci Kupujúcemu prevziať Tovar.

Ak je Predávajúci v omeškaní s dodaním Tovaru a nesplní si svoju povinnosť dodať Tovar ani v primeranej dodatočnej lehote určenej Kupujúcim v trvaní minimálne 15 pracovných dní, je Kupujúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy v jej doposiaľ nesplnenej časti.

Pri dohodnutej zálohovej platbe začína dodacia lehota plynúť dňom pripísania úhrady zálohovej čiastky na účet Predávajúceho.

Dodacia lehota môže byť zmenená v nasledujúcich prípadoch:

• nie je uhradená zálohová faktúra Kupujúcim,

• Kupujúci sa v stanovenej lehote nevyjadril ku zmene sortimentu Tovaru

VI. DODACIE PODMIENKY

Predávajúci dodá Kupujúcemu Tovar na dohodnutom mieste, ktorým je prevádzka Predávajúceho. Okamihom dodania Tovaru Kupujúcemu prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo škody na Tovare.

Pri prevzatí Tovaru Kupujúcim, je tento povinný skontrolovať kompletnosť a kvalitu dodávaného Tovaru. Na reklamácie kompletnosti dodaného Tovaru staršieho viac než tri pracovné dni (okrem vád, na ktoré sa vzťahuje záruka na jednotlivé druhy dodaného Tovaru podľa Obchodného zákonníka, príp. podľa výrobcu Tovaru), nebude braný zreteľ.

V prípade, že obal Tovaru vykazuje poškodenie, je Kupujúci povinný spísať pri preberaní Tovaru záznam o škodovej udalosti s uvedením rozsahu a druhu poškodenia obalu. V prípade, že nie je spísaný záznam o škodovej udalosti nie je možné neskoršie uplatniť reklamáciu na nekompletnosť dodávky, alebo poškodenie Tovaru.

Predávajúci a Kupujúci môžu v zmluve dohodnúť aj iný spôsob dodania Tovaru ako je štandardný spôsob dodania Tovaru, t.j. osobné prevzatie v Strážskom (v prevádzke Predávajúceho).

• zasielanie prepravnou službou

• zasielanie poštou na adresu či priamo na poštu

Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdovej možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku online systému ProKovo nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, náklady za dopravu hradí Kupujúci.

Predávajúci je oprávnený plniť predmet Zmluvy i čiastočne a Kupujúci je povinný čiastočné plnenia predmetu zmluvy prevziať.

VII. PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za dodaný Tovar a služby vrátane prípadnej dopravy, nákladov na balenie, prirážok a dane z pridanej hodnoty.

Spolu s objednaným Tovarom, zašle Predávajúci Kupujúcemu faktúru na kúpnu cenu Tovaru. Faktúra bude mať náležitosť daňového dokladu.

Predávajúci je oprávnený fakturovať i čiastočné plnenie predmetu Zmluvy a Kupujúci je povinný takúto faktúru v lehote splatnosti uhradiť.

V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou ktorejkoľvek faktúry alebo jej časti, je Predávajúci oprávnený účtovať Kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

V prípade omeškania úhrady ktorejkoľvek faktúry alebo jej časti, je Predávajúci oprávnený zastaviť dodanie ďalšieho Tovaru Kupujúcemu, a to až do úplného splatenia všetkých záväzkov Kupujúceho, s úhradou ktorých je voči Predávajúcemu v omeškaní. Po túto dobu nie je Predávajúci v omeškaní s dodaním Tovaru.

Zadržanie platby alebo krátenie platby Kupujúcim z dôvodov vzájomnej pohľadávky nie je prípustné, ak nebolo písomne dohodnuté inak.

Platba sa považuje za vykonanú v okamihu, keď je pripísaná na účet Predávajúceho.

Na základe dohody Zmluvných strán je možné vykonať úhradu Tovaru týmito spôsobmi, Predávajúci si vyhradzuje právo na určenie spôsobu úhrady Tovaru v okamihu akceptácie objednávky:

• bankovým prevodom - Kupujúci poukáže čiastku za Tovar na účet Predávajúceho uvedený na faktúre.

• 100 % záloha vrátane DPH dopredu (na základe zálohovej faktúry Predávajúceho).

• x % záloha ako čiastočná platba dopredu + doplatok bankovým prevodom po prevzatí Tovaru (na základe faktúry)

Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, je Predávajúcim vystavená faktúra splatná do 14 kalendárnych dní od dňa jej vystavenia, pričom faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania celej fakturovanej čiastky na účet Predávajúceho.

Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k predmetu plnenia zo Zmluvy až dňom zaplatenia celej kúpnej ceny Predávajúcemu.

Nezaplatenie ceny za dodaný Tovar v lehote do 10 dní po splatnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

Žiadna časť kúpnej ceny za dodaný Tovar nesmie byť zaplatená pohľadávkami tretích osôb alebo zápočtom vlastnej pohľadávky Kupujúceho, ktorú má voči Predávajúcemu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou kúpnej ceny Predávajúcemu o viac než 7 pracovných dní si môže Predávajúci voči Kupujúcemu uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Zároveň je Predávajúci oprávnený pozastaviť všetky dodávky Tovaru Kupujúcemu a to až do úplného uhradenia všetkých záväzkov Kupujúceho voči Predávajúcemu. Tým nie je dotknutý nárok Predávajúceho na náhradu škody voči Kupujúcemu.

V prípade omeškania Predávajúceho s dodaním Tovaru o viac než 7 pracovných dní si môže Kupujúci voči Predávajúcemu uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného Tovaru za každý deň omeškania. Predávajúci je oprávnený dodať Tovar pred dohodnutým termínom plnenia, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

Obe zmluvné strany sa zaväzujú, že počas plnenia Zmluvy i po ukončení Zmluvy budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli od druhej zmluvnej strany v súvislosti s plnením zmluvy Toto ustanovenie sa nevzťahuje na prípady zákonnej povinnosti poskytnutia súčinnosti štátnym a správnym orgánom, ktoré sú oprávnené takéto informácie požadovať.

Pokiaľ odmietne Kupujúci prevziať riadne objednanú dodávku, je povinný uhradiť Predávajúcemu náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s prípravou objednávky a dodania Tovaru. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na prípad, keď Predávajúci dodá Tovar, ktorý nezodpovedá Zmluve alebo vadný Tovar. Vady dodaného Tovaru uplatní Kupujúci u Predávajúceho bez zbytočného odkladu.

VIII. DORUČENIE

Pri doručovaní (zasielaní písomností), správ a akýchkoľvek materiálov druhej Zmluvnej strane, sa doručuje na poslednú známu adresu druhej Zmluvnej strany. V pochybnostiach sa má za to, že posledná známa adresa je adresa oznámená druhou Zmluvnou stranou, na ktorej je bežne preberaná korešpondencia resp. adresa uvedená v Zmluve.

Zmluvné strany sú povinné oznamovať si každú zmenu svojho sídla alebo trvalého bydliska. Písomnosť sa považuje za doručenú v posledný deň úložnej lehoty, i keď sa adresát (Kupujúci alebo Predávajúci) o uložení písomnosti nedozvedel, ak je písomnosť zaslaná na poslednú známu adresu adresáta (Kupujúceho alebo Predávajúceho) a adresát (Kupujúci alebo Predávajúci) si ju v úložnej dobe nevyzdvihne. Rovnako sa písomnosť považuje za doručenú, pokiaľ ju adresát (Kupujúci alebo Predávajúci) odmietne prijať. Dňom doručenia je deň odmietnutia písomnosti.

E-maily sa považujú za doručené, pokiaľ je doručenie potvrdené druhou Zmluvnou stranou, nie však prostredníctvom automatického potvrdzovania odpovedí, ale výslovným potvrdením doručenia e-mailovej správy samostatným e-mailom, v ktorom bude druhou Zmluvnou stranou zopakované označenie veci a potvrdený dátum prijatia e-mailu.

Pre účely Zmluvy sa dňom doručenia považuje:

• najneskôr tretí deň uloženia zásielky na príslušnom poštovom úrade v prípade doručovania prostredníctvom držiteľa poštovej licencie, a to i v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel,

• pri osobnom doručovaní tieto účinky nastávajú prevzatím či odmietnutím tejto písomnosti.

Obidve Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú druhú Zmluvnú stranu bezodkladne písomne informovať o prípadných zmenách v osobe svojho zodpovedného pracovníka a akýchkoľvek iných údajov podstatných pre vzájomné poskytovanie si informácií.

V prípade skladovania Kupujúcim objednaného Tovaru u Predávajúceho dlhšie než 60 dní odo dňa dohodnutého ako termín dodania, je Predávajúci oprávnený účtovať Kupujúcemu poplatok za skladné vo výške 0,5 % z kúpnej ceny skladovaného Tovaru za každý deň skladovania.

Predávajúci nezodpovedá za vhodnosť Tovaru na použitie na iný účel, než aký je pre daný Tovar obvyklý.

Pri dodržaní primeraného zaobchádzania zamedzí poškodenie dodávaného Tovaru. Pokiaľ Kupujúci v objednávke nepopíše zvláštny spôsob balenia, je Tovar balený obvyklým spôsobom a druh Obalu je preto obvyklý pre daný typ druhu Tovaru, dané množstvo a dojednaný spôsob prepravy.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za dodaný Tovar, t.j. okamihom uhradenia celej kúpnej ceny v hotovosti Predávajúcemu alebo okamihom pripísania celej kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia Tovaru Kupujúcim. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak.

Pokiaľ nie je v týchto VOP uvedené inak, na uplatnenie zodpovednosti za vady použijú Zmluvné strany ustanovenia § 422 a nasl. Obchodného zákonníka v znení platnom v okamihu uzatvorenia Zmluvy.

Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Predávajúcemu všetky vady tovaru. Zjavné vady musia byť Kupujúcim písomne oznámené najneskoršie do 5 dní po doručení tovaru a skryté vady najneskôr do šiestich mesiacov. Vady Tovaru, ktoré môžu spôsobiť škodu, je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu okamžite. Písomné oznámenie vady Tovaru musí obsahovať popis vady, prípadne ako sa vada prejavuje. Reklamácia pritom nemá odkladný účinok na splatnosť faktúry, ktorou je reklamovaný Tovar fakturovaný. Kupujúci zodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku porušenia jeho povinností podľa tohto článku.

Reklamáciu je možné uplatniť a riešiť v mieste sídla Predávajúceho. Reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodne inak.

Predávajúci je povinný uznané vady odstrániť náhradným plnením (pokiaľ je identický Tovar k dispozícii na sklade predávajúceho v okamihu vybavenia reklamácie), zľavou z ceny, alebo iným dohodnutým spôsobom, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia reklamácie. Vadné časti Tovaru, ktoré boli vymenené, zostávajú v majetku Predávajúceho. Ďalšie nároky, hlavne nároky na náhradu nepriamych a následných škôd sú zo zodpovednosti za vady vylúčené.

V prípade, že má Tovar zjavné vady, nie je prekážkou náhrady škody taká úprava predmetu plnenia, ktorá dokázateľne nesúvisí so vznikom zjavnej vady.

Rozdiely v množstve zistené Kupujúcim mimo priestory Predávajúceho musia byť pre uznanie doložené svedectvom tretej nezávislej osoby.

Vady, za ktoré by bol Predávajúci zodpovedný, nahradí Kupujúci Predávajúcemu náklady, ktoré vznikli so zistením neoprávnenosti reklamácie.

Pri uplatnení záruky má Kupujúci:

• ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu vadného Tovaru alebo vadnej súčasti; pokiaľ je to vzhľadom k povahe vady neúmerné alebo ak taký postup nie je možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo odstúpiť od kúpnej Zmluvy

• ak sa jedná o vadu neodstrániteľnú brániacu riadnemu používaniu Tovaru, právo na výmenu vadného Tovaru alebo právo odstúpiť od Zmluvy

• ak sa jedná o vady odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu Tovaru, právo na výmenu vadného Tovaru alebo právo odstúpiť od Zmluvy

• ak sa jedná o vady neodstrániteľné a ak nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo odstúpiť od Zmluvy

Záruka sa nevzťahuje na vady Tovaru spôsobené používaním na iný účel, než je pre daný Tovar obvyklé, neodborným zásahom Kupujúceho alebo tretej osoby a vadný Tovar, pri ktorom nie je možné dokázať, že vady vznikli použitím vadného materiálu, najmä vady Tovaru vzniknuté nesprávnym používaním, použitím nevhodných chemických prostriedkov a akýmikoľvek ďalšími príčinami bez zavinenia Predávajúceho. V súvislosti so zodpovednosťou za vady a zodpovednosti zo záruky nie je Predávajúci povinný odstraňovať bezplatne vady Tovaru na inom mieste, než v mieste sídla Predávajúceho, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

Obidve Zmluvné strany sú oprávnené pozastaviť plnenie svojich povinností zo Zmluvy po dobu, po ktorú trvajú okolnosti vylučujúce zodpovednosť (ďalej len "Vyššia moc") alebo v prípade, kedy objednaný Tovar nie je v lehote žiadanej Kupujúcim na trhu dostupný.

Predávajúci v takomto prípade bude Kupujúceho informovať písomnou formou o náhradnom predĺženom termíne plnenia alebo nemožnosti dodávky daného Tovaru vôbec, pričom Kupujúcemu týmto nevzniká voči Predávajúcemu žiadne právo na náhradu eventuálnej škody. Súhlas s týmto náhradným plnením potvrdí Kupujúci Predávajúcemu písomne e-mailom, a to v lehote vyznačenej na oznámení Predávajúceho. Pokiaľ tak Kupujúci neurobí, má sa za to, že Kupujúci od Zmluvy odstupuje a Predávajúci už bez ďalšej výzvy vykoná stornovanie týchto nedodaných položiek Tovaru z objednávky

Za Vyššiu moc sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle na vôli povinnej Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nie je možné rozumne predpokladať, že by povinná Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a ďalej, že by v dobe uzavretia Zmluvy túto prekážku predvídala. Za prípady Vyššej moci sa považujú najmä: prírodná katastrofa, povodeň, požiar, štrajk, epidémia, mobilizácia, vojna, povstanie, zabavenie Tovaru, embargo, nezavinená regulácia odberu elektrickej energie, teroristický útok, hospodárska kríza apod.

Vyššia moc vylučuje nárok na uplatnenie Zmluvných pokút proti strane postihnutej Vyššou mocou.

Zmluvná strana, dovolávajúca sa postihnutia Vyššou mocou, musí túto skutočnosť neodkladne písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane a vykonať všetky možné opatrenia k zmierneniu následkov neplnenia Zmluvných povinností.

V prípade trvania Vyššej moci po dobu dlhšiu než šesť mesiacov sú obidve Zmluvné strany oprávnené od Zmluvy odstúpiť. 

IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ing. Daniel Jakubov - ProKovo, so sídlom Čaklov 344, 094 35 Čaklov, IČO 52253155, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Vranov nad Topľou, registrácia č 790-18255, sme správcom vašich osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete

Pokiaľ si u nás napr. objednáte tovar či služby, potrebujeme od vás údaje, ktoré sú v objednávkovom procese označené ako povinné (ide predovšetkým o vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu). Pokiaľ by sme tieto údaje nemali, nemohli by sme vám tovar správne doručiť. Ďalej pre účely predaja tovaru či služieb potrebujeme vašu e-mailovú adresu, na ktorú vám zašleme potvrdenie objednávky, ktoré zároveň slúži ako potvrdenie uzavretej kúpnej zmluvy, a kópie obchodných podmienok a reklamačného poriadku.

Pri objednaní tovaru alebo služieb môžete vyplniť aj nepovinné údaje. Tie nám pomáhajú k lepšiemu a efektívnejšiemu vybaveniu uzavretej zmluvy. Napr. pri vyplnení vášho telefónneho čísla vám môžeme zaslať informáciu o doručení tovaru a pod. Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovoľne.

Osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch

Veľkú časť vašich osobných údajov potrebujeme k tomu, aby sme s vami vôbec mohli uzavrieť kúpnu či inú zmluvu ohľadom tovarov či služieb, ktoré si u nás chcete zakúpiť. Akonáhle je zmluva uzavretá, tak vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme vám riadne doručili zakúpený tovar, popr. aby sme vám riadne poskytli zakúpené služby. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie.

Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom

V týchto prípadoch odovzdávame vaše osobné údaje tretím subjektom:

Doručenie tovaru: vami zvolený dopravca by vám nikdy nebol schopný doručiť objednaný tovar, ak by sme mu neodovzdali údaje, kam a komu konkrétne má tovar doručiť. Tieto údaje dopravcovi odovzdáme podľa toho, ako ich vyplníte v objednávke. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.

Ako dlho vaše osobné údaje spracovávame?

V prvom rade budeme Vaše údaje spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami.

V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné údaje všeobecne spracovávané po dobu 7 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.

Ďalej upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

Zabezpečenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu. Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

Aké máte práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom , právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo byť "zabudnutý").

  • Úprava a doplnenie
  • Oprava
  • Výmaz
  • Podanie sťažnosti

Ak máte za to, že vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, máte tiež právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov. Budeme však radi, ak budete prešľapy riešiť najprv s nami. Vždy nás môžete ľahko kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára alebo prostredníctvom našej infolinky na tel. čísle +421 908 609 894.

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 01.04.2019, pričom sú k dispozícii elektronicky na www.prokovo.sk.

X. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Ktorákoľvek zo Zmluvných strán môže od Zmluvy odstúpiť iba v prípade podstatného porušenia Zmluvných povinností druhou Zmluvnou stranou.

Oznámenie o odstúpení od Zmluvy musí byť písomné a musí byť doručené druhej Zmluvnej strane. Dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej Zmluvnej strane Zmluva zaniká. Do 5 dní odo dňa zániku zmluvy sú si Zmluvné strany povinné vrátiť vzájomne poskytnuté plnenia, vyplývajúce zo Zmluvy.

Za podstatné porušenie Zmluvných povinností sa považuje najmä:

• omeškanie Kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny Tovaru o viac než 10 kalendárnych dní odo dňa splatnosti faktúry alebo faktúr,

• podstatné porušenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy,

• prípad ustanovený Obchodným zákonníkom resp. Občianskym zákonníkom.

Predávajúci môže odstúpiť od Zmluvy tiež pri podstatnom zhoršení majetkových pomerov Kupujúceho, najmä ak bol podaný návrh príslušnému súdu na vyhlásenie konkurzu na majetok Kupujúceho.

Predávajúci môže od Zmluvy odstúpiť aj v prípade, že Kupujúci je v omeškaní s úhradou zálohy viac než 10 kalendárnych dní po dohodnutom termíne.

Odoslaný a doručený produkt sa nedá vrátiť v zmysle ust.§12 ods.5, písm.c. Zákona č. 108/2000 Z.z. Produkt sa nedá vrátiť ak ho spotrebiteľ pošle predávajúcemu na dobierku, takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia sa späť spotrebiteľovi.

Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej riadi ustanovením § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, v platnom znení.

Odstúpením od Zmluvy nie je dotknutý nárok na zmluvnú pokutu a náhradu škody.